LÊ QUỐC PHONG

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

– 11/1999 – 12/2004: Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Đoàn Trường rồi Bí thư Đoàn Trường, Phó Trưởng Phòng Công tác Chính trị Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; Phó Bí thư Ban Cán sự Đoàn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Ủy viên Ban Chấp hành Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh; Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam

– 1/2005 – 11/2012: Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng ban Đại học chuyên nghiệp, Trưởng ban Thanh niên trường học, Phó Bí thư, Bí thư Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh; Phó Chủ tịch, Chủ tịch Hội Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh; Ủy viên Trung ương Đoàn; Phó Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh

– 12/2012 – 3/2016: Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Trưởng ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Đoàn; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII (từ 1/2016)

– 4/2016 – 9/2020: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII; Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; Bí thư Đảng ủy Cơ quan Trung ương Đoàn; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam; Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam; Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Đại biểu Quốc hội khóa XIVn (từ 7/2016)

– 10/2020 – 1/2021: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII; Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp; Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh; Đại biểu Quốc hội khóa XIV

– 1/2021 – 6/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp; Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh; Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp khóa XIV

– 7/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp; Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh; Đại biểu Quốc hội khóa XV và Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp, Tổ trưởng Tổ Đảng.

Ngày cập nhật: 24/10/2023