CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG
CỘNG ĐỒNG CỰU SINH VIÊN

Năm Tháng Nội dung
2024 Tháng 03 Ngày truyền thống Cựu sinh viên Khoa học
Tháng 04  
Tháng 05